Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych 

Na podstawie  art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach, 87- 811 Fabianki, Fabianki 3, tel. 542 516 794, adres e-mail; biblioteka@gbp.fabianki.pl

II. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można się kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu i  realizowaniem zadań przez Jednostkę na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a, b. c, , RODO,

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 2. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 3. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
 6. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 7. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 8. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 9. prawo ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 10. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 11. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
 12. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawi zgody przed jej cofnięciem.

VII. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody.

Skip to content